top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.94 เมื่อเด็กๆกว่าร้อยคนร้องไห้ที่ต้องลาจากคุณครูและเพื่อนๆ


Ep.94 When hundred of kids cry when they need to say goodbye to their teachers and friends (eng below)

.

.เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ที่โรงเรียนอนุบาลของลูกมีพิธีจบการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าใจหายปนกันค่ะ

.

ในงานต่ายเชื่อว่าทุกคนที่ไปร่วมงานจะสัมผัสได้ถึงความรักและความผูกพันที่มีระหว่างนักเรียนกับคุณครู และระหว่างเพื่อน ๆ นักเรียนกันเอง และก่อนจบพิธี คุณครูก็ได้ร้องเพลง “คนเก่ง คนดี”

.

“...คอยจ้ำจี้จ้ำไช ให้เจ้านั้นอ่านนั้นเขียน

ผิดก็คอยเฝ้าเตือนเรื่อยมา

เจ้าคงคิดคงบ่นว่าอะไรนักหนา

เด็กน้อยวันหนึ่งเจ้าจะเข้าใจ...”

.

ระหว่างเพลงนี้ทั้งคุณครูและเด็ก ๆ ก็เริ่มร้องไห้ รวมทั้งผู้ปกครองก็น้ำตาซึมค่ะ เด็ก ๆ มีความผูกพันกับเพื่อน ๆ คุณครูและโรงเรียนมากจริง ๆ ค่ะ แม้ว่าจะเป็นเด็กน้อยอายุ 5-6 ขวบ

.

ต่ายนึกถึงหนังสือเรื่อง “อัศจรรย์วันที่สมองประทับใจ” ของ Kenichiro Mogi นักวิทยาศาสตร์ด้านสมอง ข้อความหนึ่งจากในหนังสือกล่าวว่า ความประทับใจที่ลึกซึ้งบางอย่างถึงกับทำให้น้ำตาไหล สามารถเปลี่ยนสมองและเปลี่ยนชีวิตได้ ความประทับใจเกิดจากกระบวนการกระตุ้นส่วนความจำและระบบการจัดการข่าวสารให้ตื่นตัว ซึ่งเป็นการทำงานลักษณะที่จะเก็บบันทึกประสบการณ์นี้ไว้ในสมอง เพื่อเป็นเข็มทิศนำทางในการใช้ชีวิตต่อไป

.

เด็ก ๆ ร้อยกว่าคนในวันนั้นคงได้เก็บความประทับใจไว้ในสมองเพื่อใช้ในวันข้างหน้าค่ะ


https://youtu.be/UGtD7UsAhBk


At the beginning of March, there was a graduation ceremony for my kindergarten kid. The feeling was warm together with sadness.

.

I believe all the attendees could feel the love and strong bonds between students and teachers as well as among friends although they are 5-6 years old.

.

I recall a book by Kenichiro Mogi, a neuroscientist. A message from this book is the feeling of the impression which brought us to tears could change our brains and change our lives. The impression is from the process to stimulate the memory and information management system areas in our brain. This will store the impression in our brain to be our life compass later.

.

Well, on the farewell ceremony, hundred of kids will store their impressions in their brains for the future.


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #Consultant, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา

Kommentare


bottom of page