top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.86 เราจะเรียนดนตรีกันอย่างไร ถ้าเราออกบ้านไม่ได้Ep.86 How can we learn music if we can’t go out.

ถึงวันนี้ COVID-19 ก็ระบาดไปครบทุกทวีปแล้ว เราอยู่กันด้วยความหวาดระแวง หลาย ๆ หน่วยงาน โรงเรียน และโรงเรียนสำหรับกิจกรรมพิเศษ รวมทั้งโรงเรียนดนตรี ต่างก็มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของ พนักงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู

.

สำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ไม่อยากจะออกจากบ้าน หรือบางท่านที่รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ self quarantine อยู่ที่บ้าน เพื่อไม่ให้ขาดเรียนดนตรีนานเกินไป ต่ายขอเสนอทางเลือกในการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีค่ะ

.

ทางเลือกในการเรียนแบบ offline เช่น การถ่ายคลิปที่เราเล่นเพลง ส่งให้คุณครูดู แนะนำให้ถ่ายวีดีโอมากกว่าแค่อัดเสียงนะคะ เพราะคุณคูจะได้เห็นท่าทางในการเล่น รวมทั้งครูจะได้ช่วยแก้ท่าทาง และนิ้วมือได้

.

สำหรับการเรียนแบบ real time เช่น ผ่าน video call ก็จะสามารคุยกับคุณครูได้เสมือนว่าอยู่ที่เดียวกันค่ะ

.

ช่วงนี้ก็ตามข่าว รักษาสุขภาพ ขอให้ทุกท่านแข็งแรงนะคะ

.

.

Today, COVID-19 already spreads to all continents. We all are worrying. Many organizations, schools, extracurricular schools including music schools launched safety procedures for employees, students, parents and teachers.

.

For students and parents who do not want to leave home or those who have social responsibility by self quarantine at home, I’d like to suggest using technology so that you will not miss your musical class for too long.

.

For offline option, you can take video clip and send to your teacher. I suggest you take video rather than only record the voice. So your teacher can see you posture and your teacher can help correct your posture and fingers.

.

For real time option, you can have virtual class through video call.

.

So it is better to follow the news, take very good care of yourself and I wish you and your family healthy


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #Consultant, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา

Kommentare


bottom of page