top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.370 การเปลี่ยน habit


จากการเรียนคอร์สออนไลน์ Learning How to Learn ของ Barbara Oakley มีตอนหนึ่งที่เล่าถึงขั้นตอนในการเปลี่ยนนิสัยค่ะ (นิสัยดูจะถาวรกว่าพฤติกรรม เพราะพฤติกรรมอาจเกิดขึ้นเป้นครั้งคราว บางโอกาส) เราอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าเราทำอะไรติดต่อกัน 21 วันพฤติกรรมนั้นจะเปลี่ยนเป็นนิสัย ทฤษฎีนี้ก็มีส่วนเป็นไปได้ในแง่ของการปลูกฝังนิสัยหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการทำซ้ำ ๆ จนร่างกาย สมอง จิตใจจดจำ

.

วันนี้อยากพูดถึง cycle ในการกำหนดพฤติกรรม เพื่อว่าถ้าเราเข้าใจ cycle นี้แล้วนำไปปรับใช้กับทฤษี 21 วันจะด้วยให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น และถาวร cycle นี้คือ The Cue, The Routine, The Reward, The Belief

.

The Cue คือ trigger หรือการกระตุ้นอะไรที่ทำให้เราเข้าสู่ mode พฤติกรรมนั้น ๆ เช่น ลูกกำลังจดจ่อกับการทำการบ้านอยู่ แล้วก็เสียงเตือนจากโทรศัพท์ว่ามีเพื่อนส่งข้อความมา

The Routine คือ เมื่อมี trigger ลูกก็หันไปดูข้อความนั้นของเพื่อน แล้วก็เข้าไปสู่ social media ต่อ

The Reward คือ การได้ดูมือถือ มันทำให้สมองมีความสุขกว่าการทำการบ้านต่อ ลูกก็เลยเข้าสู่ routine การใช้มือถือ จนลืมทำการบ้าน

ตรง Reward นี้ทำให้เราเกิดการผลัดวันประกันพรุ่ง (procrastination) ถ้าหากว่า routine ที่เกิดจาก cue มันให้ความสุขมากกว่าเราก็จะหันไปสนใจสิ่งนั้นแทน

The Belief ส่วนนี้คือความเชื่อ ถ้าเราเชื่อว่าเราปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ได้ เราก็จะเปลี่ยนไม่ได้ ถ้าเราเชื่อว่าเราเปลี่ยนได่ เราก็จะเปลี่ยนได้ ดังนั้น การเปลี่ยนนิสัยต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความเชื่อ

.

ในกรณีนี้ ถ้าจะเปลี่ยนนิสัย เราต้องช่วยให้ไม่เกิด trigger เช่น เวลาทำการบ้านต้องนำโทรศัพท์ไปเก็บที่อื่น และเพิ่มเติมด้วยการใช้ เทคนิค pomodoro โดยการให้ลูกจดจ่อ (เวลาที่จดจ่อได้คืออายุลูก + 1 เป็นนาที หรือถ้าลูกอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถใช้ระยะเวลาเท่ากับผู้ใหญ่ได้ คือ 25 นาที) แล้วพัก 5 นาที ให้ลูกทำสิ่งที่ชอบ (ใช้มือถือก็ได้ แต่ต้องจับเวลา อย่าให้เกินนะคะ)

Ep.290 เทคนิคการไม่ผัดวันประกันพรุ่ง (Pomodoro Technique) ตาม link นี้ค่ะ https://www.growwithtai.com/post/ep-290-เทคนิคการไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

.

ลองเริ่มจากตัวเราก่อนค่ะ ถ้า work แล้วลองไปใช้กับลูกต่อค่ะ

Comentários


bottom of page