top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.325 อดีต ปัจจุบัน อนาคต


เรามักใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาไหนคะ ชอบคิดถึงอดีต อยู่กับปัจจุบันขณะ หรือชอบมองไปยังอนาคตคะ

.

ใน CliftonStrengths มี trait 3 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้ค่ะ ลองมาดูนิยามของแต่ละคำกันนะคะ

.

Context ผู้คำนึงถึงอดีต จะชอบคิดถึงอดีต ให้ความสำคัญกับการมองย้อนไปในอดีต เนื่องจากเชื่อว่าคำตอบของสิ่งต่าง ๆ อยู่ที่นั่น และเข้าใจเหตุการณ์ในปัจจุบันโดยค้นคว้าถึงประวัติที่มาของมัน พวกเขามองเป็นเค้าร่างแบบโครงสร้างของเป้าหมายจากอดีตได้ เพราะเขารู้ว่าอนาคตเกิดมาจากอดีตนั่นเอง บริบทเชิงประวัติศาสตร์จะให้ความมั่นใจในการตัดสินใจกับเขา

.

Adaptability ผู้มีความสามารถในการปรับตัว ชอบที่จะทำตัวกลมกลืนตามสถานการณ์ มักมีชีวิตอยู่กับ ‘ปัจจุบัน’ ไม่ได้มองว่าอนาคตเป็นจุดหมายปลายทางที่ตายตัว และตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ตามต้องการแม้ว่าจะทำให้ไม่ได้ทำตามแผนที่วางไว้ พวกเขามองว่าอนาคตเกิดจากการตัดสินใจเลือกของพวกเขาในปัจจุบัน

.

Futuristic ผู้มองอนาคต พวกเขาอาศัยอนาคตเป็นแรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น เขาทำนายและวาดภาพจินตนาการอย่างละเอียดว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร และมักมองอนาคตในแง่ดีเสมอ พวกเขามักมองหาทางเลือกใหม่อยู่เสมอ และหาความเป็นไปได้อยู่ตลอดเวลา

.

แล้วตัวเราเองมักจะคิดถึงอดีต เรียนรู้จากข้อผิดพลาด ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในปัจจุบันและอนาคต หรือเราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะ (ถ้าใครที่ได้ฝึกนั่งสมาธิคงทราบว่าตอนที่ฝึกใหม่ ๆ การที่เราจะจดจ่อกับปัจจุบันนี่มันยากจริง ๆ) หรือเราเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มองการไกล มองเห็นความเป็นไปได้และวางแผนสำหรับอนาคตคะ

.

บางคนมีทั้ง 3 ตัวนี้อยู่ในจุดแข็ง ก็จะสามารถมองไปมาทั้งในสามช่วงเวลา ที่นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง เพราะอยากชวนให้เราดูตัวเองว่าปกติเราใช้เวลาอยู่ตรงไหน ต่ายว่าไม่ได้มีคำตอบตายตัวว่าเราควรมองไปในอดีตกี่เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันกี่เปอร์เซ็นต์ หรืออนาคตกี่เปอร์เซ็นต์ ให้เราตระหนักตัวเราเพื่อจะได้เลือกใช้ให้ได้ถูกสถานการณ์ค่ะ

Comments


bottom of page