top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.288 มารักษ์โลกกันค่ะ

เมื่องานนี้เป็นวันปิดไฟเพื่อโลก (Earth Hour) ที่มีการเชิญชวนให้ปิดไฟ 1 ชั่วโมงค่ะ .

วันนี้ชวนมาชวนลูกรักษ์โลกกันต่อค่ะด้วยหลักการ 5R กันค่ะ ปัจจุบันมีขยะเยอะมาก มาดูวิธีลดหรือจำกัดขยะกันนะคะ . 1.Reduce พยายามลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ หรือใช้ให้น้อยที่สุด โดยใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก พกแก้วน้ำไปซื้อเครื่องดื่ม ลดการใช้ผลิ


ตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะอันตราย เช่น ใช้กล่องกระดาษแทนกล่องโฟม เลือกผลิตภัณฑ์ refill เพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์

2.Reuse ใช้ของที่สามารถนำกลับมาใช้ได้หลาย ๆ ครั้ง การใช้ครั้งเดียวทำให้มีขยะมากเกินจำเป็น เช่น สามารถนำกล่องคุ้กกี้มาใช้เป็นกล่องเก็บของ ดูแลของใช้ให้ใช้ได้นาน ๆ นำถุงหรือบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำ และนำของที่ไม่ใช้ไปขายหรือบริจาคแทนการทิ้ง

3.Recycle แปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่ วัสดุที่ recycle ได้ ได้แก่ พลาสติก โลหะ กระดาษ แก้ว การนำมาแปรรูปมี 4 ขั้นตอนคือ การเก็บรวรวม การแยกประเภทวัสดุ การผลิตหรือการปรับปรุง การนำมาใข้ประโยชน์

4.Repair การซ่อมแซมของที่เสียหายให้นำกลับมาใช้ได้ใหม่ ทำให้ไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่ และช่วยลดปริมาณขยะ

5.Reject ปฏิเสธหรืองดการใช้ของที่เห็นว่าเป็นการทำลายทรัพยากรและสร้างมลพิษ เช่น ไม่ใช้ถุงพลาสติกใช้ถุงผ้าแทน . ลองชวนลูกมาช่วยกันลดปริมาณขยะ และมารักษ์โลกกันนะคะ (ช่วยประหยัดเงินเราได้ด้วยค่ะ)

ที่มา: Safety and Environment Awareness Training


Comentarios


bottom of page