top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.160 Seven Habits- Habit 7 Sharpen the Saw..Habit สุดท้ายแล้วนะคะ habit นี้เป็น habit ที่ล้อมรอบทุก ๆ habit เพื่อให้ habit อื่น ๆ เป็นไปได้และให้เรามีประสิทธิผลสูง

.

เปรียบเหมือนเรื่องคนตัดไม้ที่ใช้เลื่อยตัดไม้อย่างยากเย็นพอมีเพื่อนมาถามว่าทำไมไม่ลับเลื่อย คนตัดไม้ก็ตอบว่าไม่มีเวลา การลับเลื่อยให้คมก็เป็น metaphor ให้เราดูแลตัวเราเองเพื่อให้เราเป็นผู้ทรงประสิทธิผล

.

เริ่มต้นจากการบรรลุชัยชนะส่วนตนประจำวันโดยทบทวน mission statement (ที่เราเขียนใน habit 2) เพื่อให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยมีการวางแผนรายสัปดาห์ และประกาศเป้าหมายให้คนใกล้ตัวเรารับรู้เพื่อให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในแผนของเรา

.

สำหรับการลับเลื่อยของเรา คือ การดูแลตัวเองใน 4 ด้าน คือ

.

ร่างกาย (body)โดยการออกกำลัง รับประทานอาหารที่ดี นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจสุขภาพประจำปี การบริหารความเครียด ฯลฯ

.

จิตใจ (heart) คือ การหมั่นฝากบัญชีออมใจ (emotional bank account) กับคนที่มีความสำคัญกับเรา

.

ความคิด (mind) ได้แก่ การอ่าน การเขียน การเรียนรู้ การศึกษา การแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อให้เรียนรู้แนวคิดใหม่ ๆ

.

จิตวิญญาณ (spirit) เช่น การสร้างความชัดเจนในค่านิยมของเรา การฝึกสมาธิ การอุทิศตนเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคม การอ่านวรรณกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ การอยู่กับธรรมชาติ

.

อย่าลืมดูแลตัวเอง ทำให้ลูกเห็น และชวนลูกให้ดูแลตัวเองปลูกฝังให้เป็นนิสัยตั้งแต่ยังเล็กนะคะ

.

Seven Habits เป็นหลักการที่ universal และ timeless ต่ายรู้จักและปฏิบัติตนตาม concept นี้มากว่า 20 ปีแล้วค่ะ และตอนที่เลือกโรงเรียนให้ลูกก็เลือกโรงเรียนที่ใช้หลัก Seven Habits ค่ะ


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #Consultant, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา

Comments


bottom of page