top of page
Search
  • Writer's pictureCoachTai Musicparent

Ep.153 Seven Habits for Highly Effecive People - Maturity continuum..หนังสือ Seven Habits for Highly Effective People เป็น concept สำหรับการพัฒนาตนเองที่ต่ายยกให้เป็น concept ของศตวรรษนี้เลยค่ะ ต่ายรู้จักครั้งแรกเมื่อเกือบ 20 ปีแล้ว เรียนมา 3 ครั้ง สอนเองด้วย เป็น concept ที่เป็นความจริงตลอดกาลและต่ายยังใช้อยู่ทุกวัน ตอนที่เลือกโรงเรียนให้ลูกก็เลือกโรงเรียนที่สอน 7 Habits ค่ะ

.

Stephen R. Covey (1932-2012) เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาจากการศึกษาและอ่านหนังสือหลายร้อยเล่มในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา และค้นพบว่าหนังสือพัฒนาตนเองในช่วง 50 ปีหลัง จะเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกมากกว่าการพัฒนาคุณลักษณะภายในจึงเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน Covey จึงคิดคุณลักษณะ 7 ประการซึ่งเป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอก

.

ก่อนจะเริ่มเล่าถึง habit 1 ขอเล่าภาพรวมผ่าน maturity continuum (ระดับวุฒิภาวะ) ก่อนนะคะ

.

เราเกิดมาเริ่มต้นจากต้องพึ่งผู้อื่น เมื่อตอนเป็นเด็กเราต้องพึ่งพาผู้เลี้ยงดูเรา เมื่อเรามี 3 habit แรกแล้ว (be proactive, begin with the end in mind, put first thing first) เราจะมีชัยชนะส่วนตน และเราจะย้ายไปสู่การพึ่งพาตนเอง

.

จากนั้นเมื่อเรามี habit ที่ 4-6 แล้ว (think win win, seek first to understand then to be understood, synergize เราจะมีชัยส่วนรวมและจะย้ายไปสู่การพึ่งพาซึ่งกันและกัน

.

สำหรับ habit 7 sharpen the saw ในภาพจะล้อมรอบทุก habit เพราะเป็น habit ที่ทำให้ habit อื่น ๆ เป็นไปได้

.

Ep หน้ามาทำความรู้จัก habit 1 be proactive กันนะคะ และมาดูตัวอย่างของต่ายว่านำ Seven Habits ไปใช้งานอย่างไรนะคะ


Picture credit:


https://greenishbookshelf.com/2017/05/26/the-7-habits-of-highly-effective-people-some-book-thoughts/


#เลี้ยงลูกเล่นดนตรี, #โค้ชต่าย, #Musicparent, #Music, #Parent, #Coaching, #EF, #Consultant, #ดนตรี, #เลี้ยงลูก, #ปรึกษา, #พัฒนา

댓글


bottom of page